لیست محصولات محصولات کمپانی AZ تایوان


مانومتر 82100

برای قیمت تماس بگیرید.

تاکومتر(دور سنج) مدل8000

برای قیمت تماس بگیرید.

WBGT مدل 8778

برای قیمت تماس بگیرید.

باد سنج (Hot wire) مدل 8905

برای قیمت تماس بگیرید.

بادسنج مدل 8917

برای قیمت تماس بگیرید.

باد سنج مدل 8911

برای قیمت تماس بگیرید.

اندازه گیری گازهای شیمیایی فرار،دما و رطوبت مدل 98

برای قیمت تماس بگیرید.

آنالیزر CO و CO2 مدل 77597

برای قیمت تماس بگیرید.

CO2 متر پرتابل مدل 77232

برای قیمت تماس بگیرید.

CO متر قلمی مدل 7701

برای قیمت تماس بگیرید.

ترمومتر لیزری مدل 8895

برای قیمت تماس بگیرید.

ترمومتر لیزری مدل8889

برای قیمت تماس بگیرید.

ترمومتر لیزری مدل8868

برای قیمت تماس بگیرید.

ترمومتر مدل8851

برای قیمت تماس بگیرید.

ترمومتر مدل8803

برای قیمت تماس بگیرید.

ترمومتر مدل 8801

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما چهار کاناله مدل 88598

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما و رطوبت مدل 87799

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما و رطوبت مدل 8809

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما و رطوبت مدل 8808

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما برای دو محیط مدل 8834

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما و رطوبت برای دو محیط مدل 8835 ضد آب

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما و رطوبت برای یک محیط مدل 8835

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما و رطوبت مدل 88375 ضد آب

برای قیمت تماس بگیرید.

Datalogger دما مدل 88195

برای قیمت تماس بگیرید.

اکسیژن متر مدل8403

برای قیمت تماس بگیرید.

شوری سنج قلمی مدل8371

برای قیمت تماس بگیرید.

ٍٍٍٍECمتر قلمی مدل8351

برای قیمت تماس بگیرید.

کنداکتیویمتر پرتابل مدل8301

برای قیمت تماس بگیرید.

کنداکتیویمتر رومیزی مدل86503

برای قیمت تماس بگیرید.

مولتی متر پرتابل مدل8603

برای قیمت تماس بگیرید.

مولتی متر رومیزی پرینتر سرخود مدل86555

برای قیمت تماس بگیرید.

مولتی متر رومیزی مدل86505

برای قیمت تماس بگیرید.

PH متر پرتابل مدل 8601

برای قیمت تماس بگیرید.

PH متر رومیزی پرینتر سرخود مدل 86552

برای قیمت تماس بگیرید.

PH متر رومیزی مدل 86502

برای قیمت تماس بگیرید.

ORP/PH متر پرتابل مدل8651

برای قیمت تماس بگیرید.

ORP متر پرتابل مدل8551

برای قیمت تماس بگیرید.

PH متر قلمی مدل 8689

برای قیمت تماس بگیرید.

PH متر قلمی مدل 8686

برای قیمت تماس بگیرید.