تعیین ضریب گوشه داری مصالح

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

با استفاده از این  وسیله استاندارد میزان فضای خالی void content سست و غیره فشرده از یک نمونه ریز دانه از سنگ دانه شرح داده و تعریف می شود زمانیکه میزان فضای خالی از یک دانه بندی خاص اندازه گرفته شود گوشه داری مصالح ضریب کرویت و بافت سطح سنگدانه های ریز در مقیاس با یک دانه بندی مشخص شده و نیز تاثیر فضای خالی سنگدانه مطرح شده در کارایی طرح اختلاط بیان می گردد.سایر مشخصات :